Polityka Prywatności/RODO
Firmy „Krawgors” s.c. Bartosz Śpiewak, Agnieszka Śpiewak

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka cywilna pod nazwą Krawgors s.c. Bartosz Śpiewak, Agnieszka Śpiewak, nazywana dalej „SPÓŁKĄ”, z siedzibą w Ksawerowie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Krawgors s.c. Bartosz Śpiewak, Agnieszka Śpiewak.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka pod nazwą Krawgors s.c. Bartosz Śpiewak, Agnieszka Śpiewak, adres: 95-054 Ksawerów, ul. Kosmowskiej 15, posługująca się nadanym numerem NIP: 7281292729.

2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@krawgors.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży- przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
d) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
e) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (95-054 Ksawerów, ul. Kosmowskiej 15) lub elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@krawgors.pl).

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.